Privacy beleid MBK

Ravesteijn Infra & Telecom (hierna benoemd als RIT B.V.) hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om u te vertellen hoe ons privacy beleid is opgebouwd. In dit Privacy Statement lichten wij toe welke gegevens wij wanneer en met welk doel verwerken. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden altijd opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor derden.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verwerkingsverantwoordelijke

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door RIT B.V.. Verantwoordelijke voor de verwerking is RIT B.V. gevestigd te Lopik aan de Handelsweg 5, 3411 NZ Lopik.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

In dit Privacy Statement lichten wij toe welke persoonsgegevens wij wanneer en met welk doel verwerken. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet een grondslag nodig.

Ons basisprincipe is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals NAW gegevens.

Wanneer u een overeenkomst met ons sluit of heeft gesloten of als u een (nieuwe) dienst van ons wilt gebruiken, hebben wij voor de uitvoering daarvan persoonsgegevens van u nodig. De persoonsgegevens die in dit kader door ons worden verzameld, gebruikt RIT B.V. tevens voor relatiebeheer. De wettelijke grondslagen hiervoor zijn een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor of omdat dit noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.

Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke voorschriften die toezien op de inrichting van onze bedrijfsvoering. Uw persoonsgegevens hebben wij nodig om een deugdelijke administratie te kunnen voeren.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. De wettelijke grondslag hierbij is een gerechtvaardigd belang.

Het is mogelijk dat (publieke) autoriteiten bij ons gegevens over u opvragen. Wij moeten die gegevens dan doorgeven. De wettelijke grondslag hiervoor is een wettelijke verplichting.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waarin u ons een opdracht hebt verstrekt, indien daartoe voor ons een wettelijke verplichting bestaat of omdat wij gebruik maken van een externe dienstverlener.

Met deze derden sluiten wij altijd verwerkersovereenkomsten, zodat uw gegevens ook door deze partijen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Onder de AVG heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, maar ook op wijziging, overdracht, vergetelheid of verwijdering daarvan. U kunt ook bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Privacy Statement behorende bij de website www.ritbv.nl dd 30122019

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die RIT B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of laten overdragen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met RIT B.V. via info@ritbv.nl. RIT B.V. zal u dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan uw verzoek tot verwijdering, aanpassing of overdracht zal of kan voldoen. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig nog twee maanden worden verlengd.

Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking door RIT B.V., neem dan gerust contact met ons op via info@ritbv.nl. Ook wijzen wij u erop dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

Bewaartermijnen van de gegevens

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een administratieve- en fiscale bewaarplicht van ten minste zeven jaar. Aan u gerichte facturen en betalingsgegevens bewaren wij voor deze termijn. Voor persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van de inhoudelijke behandeling van uw opdrachten hanteren wij een bewaartermijn van 24 maanden na het einde van uw opdracht- of klantrelatie met RIT B.V.. Het kan voorkomen dat uw gegevens korter of langer worden bewaard, bijvoorbeeld omdat onze samenwerking nog niet volledig is afgewikkeld.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Website

Waar in het onderstaande wordt verwezen naar de “website”, wordt gedoeld op de website www.ritbv.nl.

Via de website kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de Website valt ook onder deze privacyverklaring.

De toegang tot en het gebruik van de website is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden te gebruiken voor commerciële-, politieke-, publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder te gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Cookies
RIT B.V. maakt geen gebruik van cookies, direct marketing of vergelijkbare technieken.

Gebruiksvoorwaarden website

Door gebruik van de website stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden.

De content van de website
De intellectuele eigendomsrechten op alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden geluiden alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de Website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel hiervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is ten strengste verboden.
Indien RIT B.V. niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als een stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Privacy Statement behorende bij de website www.ritbv.nl dd 30122019

Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan RIT B.V. op ieder moment:

  1. De toegang van een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of gedeelte van de Website;
  2. Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale en internationale wetgeving of in strijd is met internet etiquette.
  3. De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates te kunnen uitvoeren.

Verantwoordelijkheden
RIT B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor deze of een van hun functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u toegang zoekt tot de Website is voor uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle maatregelen te treffen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op het internet raadpleegt.

RIT B.V. is niet verantwoordelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy RIT B.V. is niet verantwoordelijk voor schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. Indien u tijdens het bezoek aan de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enige ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/personen oplevert. RIT B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor bovengenoemde situaties. Beeldmateriaal en aangeboden producten Aan beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleent. Overige Regelmatig wordt gecontroleerd of er aan dit privacy beleid wordt voldaan en kan dit Privacy Statement dan ook van tijd tot tijd wisselen indien daartoe aanleiding is. De meest recente versie van dit Privacy Statement staat op de website www.ritbv.nl. Contact Als u een vraag heeft over dit Privacy Statement dan kunt u contact met ons opnemen via emailadres info@ritbv.nl of telefoonnummer 0348-55 25 77. Lopik, 30 december 2019

Privacy Statement behorende bij de website www.ritbv.nl dd 30122019